Patron kościoła i parafii

św. Andrzej Bobolaśw. Andrzej BobolaŚw. Andrzej Bobola urodził się w końcu 1591 roku, najprawdopodobniej w Strachoci­nie koło Sanoka. W 1611 roku - po ukończeniu Kolegium Jezuickiego w Braniewie, gdzie należał do Sodalicji Mariańskiej - wstąpił do Towarzystwa Jezusowego w Wilnie. Po złożeniu ślubów zakonnych podjął studia filozoficzne, a następnie teologiczne w Aka­demii Wileńskiej. Dnia 12 marca 1622 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Pracował w Nieświeżu, Wilnie, Bobrujsku nad Berezyną, w Płocku, w Warszawie, znowu w Płocku, w Łomży, w Pińsku, znowu w Wilnie i znowu w Pińsku. Szczególny okres w życiu św. Andrzeja Boboli stanowiły lata 1652 - 1657, kiedy to z ogromnym poświęceniem prowa­dził działalność misyjną na Polesiu, zarówno wśród katolików, jak i prawosławnych. Zakończyła się ona jego męczeńską śmiercią 16 maja 1657 roku. Został zamordowany przez Kozaków w Janowie Poleskim. Pochowano go w podziemiach kościoła Jezuitów w Pińsku i zapomniano o nim. Św. Andrzej Bobola przypomniał o sobie w 1702 roku, gdy ukazał się rektorowi Kolegium Pińskiego i polecił odnaleźć swoją trumnę. Obiecał przy tym, że otoczy opieką nękane przez Kozaków Kolegium. Trumnę odnaleziono, odkryto i ze zdu­mieniem stwierdzono, że umęczone ciało zachowało się doskonale.

Zaczęło się wtedy pielgrzymowanie do jego grobu. Wśród wielu łask, przypisywanych Andrzejowi Boboli, była i ta, że straszliwa epidemia, która w 1709 i 1710 roku przeszła przez Polskę i Litwę, ominęła ziemię pińską. Toteż wkrótce podjęto starania o beatyfika­cję, ale nastąpiła ona dopiero 30 października 1853 roku. Kanonizacja Andrzeja Boboli odbyła się w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, 17 kwietnia 1938 roku.

Dzieje kultu św. Andrzeja wiążą się ściśle z dziejami relikwii. Przechowywano je w Pińsku, Połocku, Moskwie, Watykanie, Rzymie. Od 17 czerwca 1938 roku znajdują się w Warszawie, z tym że i tutaj zmieniało się miejsce ich pobytu. Dnia 13 maja 1989 roku trumnę z relikwiami Męczennika umieszczono na stałe w krypcie pod prezbiterium no­wo wybudowanego Sanktuarium w Warszawie na Mokotowie. W tym Sanktuarium, 17 maja 1992 roku ogłoszono św. Andrzeja Bobolę patronem Metropolii Warszawskiej. Dodać wypada, że już w dwudziestoleciu międzywojennym błogosławionego Andrzeja nazy­wano patronem Polski. Oficjalne potwierdzenie tego faktu miało miejsce w Warszawie, w dniu 16 maja 2002 roku.

Modlitwa błagalna o łaskę za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli

Święty Andrzeju Bobolo, któryś tak ukochał Pana naszego Jezusa Chrystu­sa, że od młodości poświęciłeś się na Je­go służbę i całkowicie oddałeś się zjedny­waniu dlań dusz przykładem życia i sło­wem, nie szczędząc żadnych trudów, aż wreszcie śmiercią męczeńską uwieńczy­łeś swoje apostolskie życie, błagam cię przez twe zasługi u Boga i miłość, jaką ku Niemu żywiłeś, wyjednaj mi łaskę, której tak bardzo pragnę, mianowicie ............................
Wspieraj mnie także w ciągu całego życia mojego, abym za twoim przykła­dem zawsze pozostawał w zjednoczeniu z Sercem Jezusa i pod opieką Jego Matki Niepokalanej. Amen.

Litania do św. Andrzeja Boboli

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze, z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu, Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami.
Święty Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza,
Święty Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny,
Święty Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli,
Święty Andrzeju, napełniony Duchem Bożym,
Święty Andrzeju, miłujący Boga i bliźniego aż do oddania swego życia,
Święty Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim,
Święty Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę,
Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej,
Święty Andrzeju, Apostole Polesia,
Święty Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych braci,
Święty Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych,
Święty Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur,
Święty Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach
Święty Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan,
Święty Andrzeju, męczenniku i apostole,
Święty Andrzeju, apostołujący nawet po śmierci wędrówką umęczonego ciała,
Święty Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami,
Święty Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny,
Święty Andrzeju, wielki orędowniku Polski,
Święty Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze,
Święty Andrzeju, prawdziwy towarzyszu Jezusa,
Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno, uproś nam u Boga!
Abyśmy nigdy nie odstąpili od naszej wiary, uproś nam u Boga!
Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili, uproś nam u Boga!
Abyśmy za popełnione grzechy szczerą pokutę czynili, uproś nam u Boga!
Abyśmy dla zbawienia naszej duszy gorliwie z łaską Bożą współpracowali, uproś nam u Boga!
Abyśmy Bogu wiernie służyli, uproś nam u Boga!
Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali, uproś nam u Boga!
Abyśmy byli wytrwali w znoszeniu wszelkich przeciwności, uproś nam u Boga!
Abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali, uproś nam u Boga!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
K. Módl się za nami święty Andrzeju.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się:
Boże, Ty przez śmierć Twojego Syna chciałeś zgromadzić swoje rozproszone dzieci, spraw, abyśmy gorliwie współ­pracowali z dziełem Chrystusa, za które oddał życie święty Andrzej, męczennik. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.